z3f2cr.sys

SYS File Information Bestands versie: V3.48 Beschrijving: WDM class registry Copyright : Copyright (c) MCCI 1997-2003 Product versie: V3.48 Product naam: Sony Ericsson USB WMC OBEX Interface Bedrijfs naam: MCCI Interne naam:z3f2cr.sys Bestandsgrootte: 4KB


Read More

z3f2wh95.sys

SYS File Information Bestands versie: V3.48 Beschrijving: Windows 95/98/ME support functions Copyright : Copyright (c) MCCI 1997-2003 Product versie: V3.48 Product naam: Sony Ericsson Bedrijfs naam: MCCI Interne naam:z3f2wh95.sys Bestandsgrootte: 7KB


Read More

z3f2whnt.sys

SYS File Information Bestands versie: V3.48 Beschrijving: Windows 2000/XP support functions Copyright : Copyright (c) MCCI 1997-2003 Product versie: V3.48 Product naam: Sony Ericsson Bedrijfs naam: MCCI Interne naam:z3f2whnt.sys Bestandsgrootte: 6KB


Read More

z530whnt.sys

SYS File Information Bestands versie: V4.34 Beschrijving: Windows 2000/XP support functions Copyright : Copyright (c) MCCI 1997-2005 Product versie: V4.34 Product naam: Sony Ericsson Z530 Driver Bedrijfs naam: MCCI Interne naam:z530whnt.sys Bestandsgrootte: 6KB


Read More

Z558whnt.sys

SYS File Information Bestands versie: V4.34 Beschrijving: Windows 2000/XP support functions Copyright : Copyright (c) MCCI 1997-2005 Product versie: V4.34 Product naam: Sony Ericsson Z558 Driver Bedrijfs naam: MCCI Interne naam:Z558whnt.sys Bestandsgrootte: 6KB


Read More

Z5380.SYS

SYS File Information Bestands versie: Beschrijving: Copyright : Product versie: Product naam: Bedrijfs naam: Interne naam:Z5380.SYS Bestandsgrootte: 32KB


Read More

ZD1U2K.SYS

SYS File Information Bestands versie: 1.63.0515.2003 built by: WinDDK Beschrijving: ZD1201 802.11b USB MP-Driver(2K) Copyright : Copyright (C) ZyDAS Corporation 2002-2004 Product versie: 1.63.0515.2003 Product naam: ZD1201 802.11b USB LAN Adapter Bedrijfs naam: ZyDAS Technology Corporation Interne naam:ZD1U2K.SYS Bestandsgrootte: 38KB


Read More

ZD1U98.sys

SYS File Information Bestands versie: 1.63.0515.2003 built by: WinDDK Beschrijving: ZD1201 802.11b USB MP-Driver(98) Copyright : Copyright (C) ZyDAS Corporation 2002-2004 Product versie: 1.63.0515.2003 Product naam: ZD1201 802.11b USB LAN Adapter Bedrijfs naam: ZyDAS Technology Corporation Interne naam:ZD1U98.sys Bestandsgrootte: 41KB


Read More

ZD1UME.sys

SYS File Information Bestands versie: 1.63.0515.2003 built by: WinDDK Beschrijving: ZD1201 802.11b USB MP-Driver(2K) Copyright : Copyright (C) ZyDAS Corporation 2002-2004 Product versie: 1.63.0515.2003 Product naam: ZD1201 802.11b USB LAN Adapter Bedrijfs naam: ZyDAS Technology Corporation Interne naam:ZD1UME.sys Bestandsgrootte: 38KB


Read More

ZD1UXP.sys

SYS File Information Bestands versie: 1.63.0515.2003 built by: WinDDK Beschrijving: ZD1201 802.11b USB MP-Driver(XP) Copyright : Copyright (C) ZyDAS Corporation 2002-2004 Product versie: 1.63.0515.2003 Product naam: ZD1201 802.11b USB LAN Adapter Bedrijfs naam: ZyDAS Technology Corporation Interne naam:ZD1UXP.sys Bestandsgrootte: 38KB


Read More